Səhifə 1 - 212
 • Qəşəng xoruz

  Biri var idi, biri yox idi, keçmiş zamanlarda iki uzaq qohum var idi. Bunların biri yoxsul idi, özü də meşədə, balaca bir daxmada olurdu. O, biri dövlətli idi, şəhərdə, qəşəng, böy [...]
 • At pələngə necə kələk gəldi?!

  Meşə qırağındakı çəmənlikdə bir at otlayırdı, ondan azca aralı dayça özü üçün atılıb-düşürdü. At tez-tez balasını səsləyirdi; onu çox istəyirdi. Dayça isə meşə qırağında kefi kök,  [...]
 • Dovşana ad verilir

  Keçmiş  zamanlarda iki qonşu var idi. İkisi də ovçu  idi.  Bir dəfə onlar maral tutmaq üçün tor qurmağa getdilər. Birinci ovçu toru adi qayda üzrə yerdə qurur. İkinci ovçu isə toru [...]
 • İki ayı balası

  İki ayı balası yağlı, iri bir pendir tapır. Amma heç cür bölə bilmirlər. Qorxurlar ki, birinə az, o birinə çox düşər. Bir tülkü onlara yaxınlaşıb deyir: – Verin mən bölüm! Onlar pe [...]
 • Padşah və xoruzun nağılı

  Biri var imiş, biri yox imiş. Bir də bir xoruz var imiş. Bir gün xoruz peyinlikdə eşələnib özünə yem axtaranda bir qara pul tapdı, şad olub başladı oxumağa: – Quqquluqu! Birc [...]
 • Tülkü və kəklik

  Bir kəklik dağ başında oxuyurdu. Tülkü onun səsini eşidib yanına gəldi və dedi: – Ay kəklik, sən ki belə gözəl quşsan və belə gözəl səsin var, qorxmursan ki, bütün günü dincə [...]
 • Qoğalın nağılı

  Biri var idi, biri yox idi. Bir baba ilə nənə var idi. Bir gün baba nənəyə deyir ki, qoğal bişir. Nənə həvəslə xamır yoğurmağa başlayır. Xəmirdən qoğal hazırlayıb onu xamaya batırı [...]
 • Tülkü, tülkü, tünbəki!

  Biri var idi, biri yox idi, bir tülkü var idi.  Günlərin birində tülkü baba quyruğunu belinə qoyub çöldə gəzirdi ki, görsün quşdan, cəmdəkdən bir şey taparmı, yesin. Çox gəzdi, çox [...]
 • Torpaq

  Bir mahal vardı yer üzündə. Laləli, ceyranlı, turaclı düzləri, yamaclı dağları, durnagözlü bulaqları, marallı, əlikli meşələri baxanı heyran qoyurdu. İlxı-ilxı atları, sürü-sürü qo [...]
 • Sehrli şamdan

  Biri var idi, biri yox idi, bir padşah var idi. Onun gözləri neçə vaxt idi ki, kor olmuşdu. Nə qədər loğman gəlmişdisə, onu sağalda bilməmişdi. Bir dəfə bir loğman gəldi, padşahın  [...]
Səhifə 1 - 212