K hərfi ilə başlayan oğlan adlarının mənası

Share Button
A | B | C | Ç | D | E | Ə | F | G | H | X | İ | J | K | Q | L | M | N | O | ÖPR | S | Ş | T | U | Ü | V | YZ

 

Kabul – bacarıqlı, Əfqanıstanın mərkəzi

Kabus – qarabasma, dəhşət

Kafiəddin – dini qane edən, din üçün yetərli

Kahin – Qədim Misirdə qeybdən xəbər verən ruhani

Kahya – kəndin başçısı

Kair -bax: Qahir

Kalam – nəsihətamiz ifadə

Kamal - Yetkinlik, bitkinlik; mükəmməllik, nöqsansızlıq, tamlıq; insanın yaxşı və mükəmməl savada və əxlaqa malik olması

Kamaləddin  – Dinin yetkinliyi, mükəmməlliyi, nöqsansızlığı

Kamallı – yetkin olan, bilikli, əxlaqlı

Kamanxan – kaman kimi, kaman çalan xan

Kamandar  – Mahir ovçu, mahir oxatan; Kamanla –oxla silahlanmış; silah gəzdirən; əslində” kaman saxlayan”dır

Kamannur – kamanın nuru, kamanın işığı

Kamanyar – kamann dostu

Kamanzar, Kamanzər – kamanın naləsi

Kamil  –  Nöqsansız, tam, yetkin, kamala çatmış; savadlı, elmli

Kamran  – Diləyinə yetişən, arzusuna çatan, kam alan, xoşbəxt; qüdrət sahibi, iqtidarlı; xoşbəxt, bəxtəvər.

Kəmyəb – kamına çatmış

Kapitan – zabit rütbəsi və bu rütbəni daşıyan şəxs

Karlen – “Karl” və “Lenin” adlarının ilk hecalarından yaranmışdır. İngiliscə ər, mərd, igid deməkdir

Karmen – nəğmə, mahnı

Karpat – Avropanın ən böyük dağlarından biridir.

Kaşif – kəşv edən, hər hansı sahədə yenilikyaradan

Kaşqar – qədim Uyğur şəhərinin adındandır. Çincə şşəhər, dağ, düzənlik deməkdir.

Katib – hər hansı idarənin yazı-pozu işini idarə edən şəxs

Kavı – qüvvətli

Kavus – köklü, möhkəm, təmiz

Kazak – əsgər, süvari dəstəsi

Kazbek – “Qazı” və “ bəy” sözlərindən yaranmış addır. Qafqazda dağ adıdır

Kazım  – Təmkinli, qəzəbini udan,qəzəbləndiyini bəlli etməyən; hiddətinin qarşısını ala bilən

Kazımbəy  –  Bax: Kazım və Bəy

Keykəvus – hökümdar Kavus

Kəbə – Məkkədə Müsəlmanların əsas ibədətgah mərkəzi

Kəbir – böyük, ulu

Kəbiran – yaşlı, dünyagörmüş, ulu

Kəlam – söz, kəlmə, nitq danışıq

Kəlimulla – Allahla söhbət edən, ( Musa peyğəmbərin epiteti)

Kələntər – rəhbər başçı

Kəmənd – qədim müharibələrdə düşmanı tutmaq üçün istifadə olunan kəndir

Kəmiyyət – miqdar, qədər, say

Kənan  – Qədim Finikiya ilə Fələstin və Suriyanın bir hissəsindən ibarət olan bir ölkənin- Aralıq dənizinin Şərq sahilinin sami dillərindəki adı. Rəvayətə görə Nuh peyğəmbərin oğlunun adı ilə adlandırılmışdır

Kəramət  –  Alicənablıq, bağışlama, kərəm, xeyirxahlıq, ehtiram; dindarlara görə xarüqüladə işlər,möcüzələr və s

Kərbəlayı  – İraqda Kərbalanı (oradakı müqəddəs sayılan qəbri) ziyarət edən adam. “Kərbala” sözünün mənası “ kədər, bəla, bədbəxtlik məkanı” deməkdir

Kərəm  – Bağışlama, lütf, mərhəmət,inayət, comərdlik

Kərəmağa  - Bax: Kərəm və Ağa

Kərəməli  – Bax: Kərəm və Əli

Kərəmulla  – Allahın kərəmi, tanrının mərhəməti. Bax: Kərəm

Kərim  – Kərəm sahibi, comərd, alicənab adam, səxavətli, şan-şərəf yiyəsi, lütfkar, tanrıya aid edilən sifətlərdəndir

Kərimağa  – Bax: Kərim və Ağa

Kərimbala  – Bax: Kərim və Bala

Kərimxan – Bax: Kərim və Xan

Kərimşah  – Səxavətli şah, mərhəmətli şah.

Kəsmət – şərtləşmə, razılaşma

Kərimulla  – Tanrının mərhəmətli adamı, Allahın səxavətlisi

Kiçikbəy – Bax: Kiçik və Bəy

Kiçikbəyim –  Bax: Kiçik və Bəyim

Kiçikxan – Bax: Kiçik və Xan

Kiçikxanım – Bax: Kiçik və Xanım

Köksal  –  Köklə, mənşə ilə əlaqədar olan; köklü

Köksan – Köklü, kökü, mənşəyi olan hesab etmək

Kövsər  – Dini rəvayətə görə cənnətdə bir bulağın və ya hovuzun adıdır. Məs. çox gözəl, şirin su, dadlı içki; bədii ədəbiyyatda “ abikövsər” (cənnət suyu) biçimində çox işlənir

Köçəri – oturaq həyat keçirməyən

Kral  –  Böyük Karlın (lat. Karolus) adından yaranan bir addır

Kuran – Bax: Quran

Kral – Büyük Karlın adındandır.

Kutays – ” Kutaisi” şəhərinin (gürcü dilində “kuito” – daşlı yer mənasındadır) adındandır.
Külək – 1) bal, yağ saxlamaq üçün ağacdan hazırlanmış qulplu qab; 2) yel, külək

Kür – Cəsur, igid, qorxmaz, cəsarətli, ürəkli

Kürən – qırmızı rəngdə olan, saçı, tükü parıltılı sarı

Kürşad – ağlağan, qışqırıcı, şıltaq, pak, təmiz, şad

A | B | C | Ç | D | E | Ə | F | G | H | X | İ | J | K | Q | L | M | N | O | ÖPR | S | Ş | T | U | Ü | V | YZ

 

Share Button

Bir cavab yazın