M hərfi ilə başlayan qız adlarının mənası

Share Button

Macəra – həyəcanlı hadisə

Mafiyyə – qimətli

Mafizə – mücrü

Mafruzə – icarsı vacib olan

Mahan – gözəlçə, qəşəng

Mahcamal – Ay camallı

Mahi – Aya aid olan

Mahinur – Ay nuru

Mahisra – təmiz, saf

Mahitac –  Ayın tacı

Mahiyyə – daxili məzmun, əsl məna

Mahliqa, Məxluqə – Ay üzlü

Mahnar – Ay işıqlı, sarı qız

Mahnaz – Ay kimi nazlanan

Mahnigar – Ayın surəti

Mahnisə – Ay üzlü qadın

Mahnişan – Ay nişanəsi

Mahparə – Ay parçası

Mahpekər – Aa bənzər

Mahpəri- A y pərisi

Mahruba -sevgi oyadan, məhəbbət yaradan

Mahrux – uzu aya bənzəyən

Makizə – pak, təmiz

Maral – budaqvari buynuzu olan yaraşıqlı yeyvan

Mariya – ismətli, namuslu, İsa peyğəmbərin anasının adı

Matan – kök, göyçək

Mavi – aydın səma

Maya – əsl

Mayaxanım – saf, təmiz xanım

Maydagül – incə çiçək

Maygün – may günü

Meyxanım – may kimi gözəl qız

Maynar – odlu qizmar yay

Maynisə – mayda doğulan qız

Maynur – may nuru deməkdir

Maysara – zənginlik, bolluq

Meyzər – qızıl may

Mehin – ən böyük, möhtəşəm

Mehran – sevən

Mehribanu – mehriban xanım

Mehrəngiz – sevgi yayan

Mehri – sevgi, məhəbbət

Mehriban – istəkli, şəfqətli, məhəbbət

Mehrican – sevimli

Mehrixanım – xanımların günəşi

Mehrinisə – qadınların günəşi

Mehriyyə – sevilən, sevgili

Melisa – ballı nanə

Melodiya – nəğmə

Meyxanım – mey kimi cəkbedici xanım

Meysara – meyin safı, təmiz

Meyvə – meyvə ağacının məhsulu

Məbrurə – günahı bağışlanmış, dəyərli

Mədinə – müqəddəs şəhər

Məfkurə – ideologiya, qaye

Məhəbbət – sevda eşq

Məhinbanu – böyük xanım

Məhruzə – orucluq ayı

Məhsəti- Ay üzlü xanım

Məhsima – Ay üzlü gözəl

Məhsubə – sayılan, tanınan

Məhzadə – Ayın övladı

Məxmər – ipək parça

Məkalə – söhbət, fikir

Məkanət – bacarıq

Məkkə – şəhərlərin anası

Məksunə – məskun, sakin olan qadın

Məqbulə – qəbul olunan, xoşa gələn

Məlahət – gözəllik

Məlakə – Mələk sözünün cəmi

Məlamət – qınama

Məleykə hökmdar qadını

Mələk – Allahın xidmətçisi olan ilahi varlı

Mələkbacı -mələk kimi bacı

Mələkbəyim – mələk kimi bəyim

Mələkçöhrə – mələk üzlü

Mələknaz – nazlı mələk

Mələknisə – Mələk kimi nisə, mülayim

Mələknur – işıq saçan mələk

Mələksima – mələk üzlü

Mələkzər – qızıl kimi mələk

Məlhəm – əlac, dərman

Məlih – mlahətli, lətafətli

Məliknaz — hökmdara layiq nazlı

Məltəm – sahil küləyi

Məmləkət – ölkə, diyar

Mənifə – ali, yüksək

Mənzər – ümumi görünüş

Məray – güzgü, ayna

Mərcan – al qırmızı muncuq

Mərəngiz – mülayimlik yaradan

Mərhəmət – şəfqət, yaxşılıq

Mərifət – tərbiyə

Məriyyə – gözlə görünən

Mərizə – naxoş, xəstə

Mərqubə – rəğbət olunan, bəyənilən

Mərmər – müxtəlif rəngli kristal dağ süxuru

Mərtubə – yaş, nəm

Məruzə – müəyyən məsələ haqqında əvvəlcədən hazırlanmış nitq

Məryəm – “Mariya” İsa peyğəmbərin anasının adının ərəbləşmiş forması

Mərzə – ətirli tərəvəz bitkisi

Mərziyyə - xoşagələn

Məsmə – günahsız

Məşkufə – açılmamış

Məşurə – camiyyət

Mətanət – dözüm

Miladə – anadan olan gün

Milanə – İtaliyanın eyniadlı şəhəri

Mina – incə

Minabəyim – mina kimi bacı

Minarə – məscidlərdə azan oxunan qüllə

Minasər – Milan dağının başı

Minavar, Münəvvər – nurlu, işıqlı

Minavaz – min avazlı

 

Share Button

Bir cavab yazın