X hərfi ilə başlayan qız adlarının mənası

Share Button

Xalabacı – Ərəbcə ”xala” və türkcə ”bacı” sözlərindən yaranmış addır. Xalanın bacısı, xalanın böyütdüyü,xalaya bənzər qız

Xalidə - Bax:Xalid

Xalisə- Bax:Xalis

Xallı – Üzündə və bədənində xalı olan

Xanbacı – Bax:Xan və Bacı

Xanbəyim – Bax:Xan və Bəyim

Xanbibi- Bax:Xan və Bibi

Xanbikə – Bax:Xan və Bikə

Xangözəl –  Bax:Xan və Gözəl

Xanxanım - Xanımlar xanımı.Bax:Xan və Xanım

Xanı – ”Xanla” başlayan qadın adlarının qısaltma və oxşama biçimidir

Xanım-  “Xan” sözündən qadınlara verilən ad və ünvandır. Vaxtilə hökmdar, şah qadınlarına, yüksək zümrədən olan qadınlara verilən ünvan (titul) olmuşdur. Hal-hazırda hörmət əlaməti olaraq qadınlara müraciət biçimi

Xanımağa-  Bax: Xanım və Ağa

Xanımana – Bax: Xanım və Ana

Xanımbacı –  Bax: Xanım və Bacı

Xanımbala –  Bax: Xanım və Bala

Xanımbəyim – Bax: Xanım və Bəyim

Xanımbibi - Bax: Xanım və Bibi

Xanımbikə –  Bax: Xanım və Bikə

Xanımcan –  Xanım ürəkli, xanım kimi olan

Xanımgözəl -  Gözəl xanım, qəşəng xanım

Xanımgül- Bax: Xanım və Gül

Xanımqız -  Xanım kimi qız

Xanımnaz -  Xanım kimi işvəli,nazlı; qəmzəli xanım

Xanımnənə –  Bax: Xanım və Nənə

Xanımnisə –  Bax: Xanım və Nisə

Xanımsultan - Bax:Xanım və Sultan

Xanımzər – Bax:Xanım və Zər

Xannənə – Bax:Xan və Nənə

Xanpəri – Bax:Xan və Pəri

Xansənəm – Bax:Xan və Sənəm

Xanzadə – Xandan olan,xan övladı

Xariqə – Qeyri adi,heyranlıq oyadan,çox qəribə

Xaris – Qoruyan,müdafiyə edən,gözətçi
Xatın - Keçmişdə”Xanım, xan arvadı” anlamında işlənibdir, sonralar ”qadın, arvad, zövcə” anlamını alıbdır

Xatirə – Yadda qalan şey, yadigar; fikirdə olan xatirə gələn

Xatun – Bax: Xatın

Xavər –  Şərq, gündoğan, günçıxan.

Xeyransa – Bax: Xeyrənisə

Xeyrənisə - Qadınların ən yaxşısı, qadınların ən xeyirlisi

Xədicə  -Vaxtından qabaq doğulan qız uşağı

Xəlilə – Bax: Xəlil

Xəndan –  Gülən, gülər; sevinli, kefi kök, şad şən, məs. Tamam açılmış gül

Xəyalə –  Bax: Xəyal

Xəyyam – Çadırtikən, xeymətikən

Xəzəngül – Payız gülü, saralıb-sorulmuş çiçək

Xırdaxanım –  Balaca xanım, zərif xanım

Xilqət – Yaradılış, yaratma, meydana gətirmə; anadangəlmə, təbiət, xasiyyət

Xoşavaz – Xoş səsli, gözəl və məlahətli səsi olan

Xoşbəxt –  Gözəl taleli, ağgünlü, mutlu, bəxti gətirən, səadətli

Xoşgül –  Qəşəng gül, gözəl çiçək; gözəl, qəşəng, dilbər

Xoşqədəm –  Ayağı yüngül, ayağı uğurlu, yüngülayaq

Xoşnigar –  Gözəl sevgili. Bax: Nigar

Xublar –  Farsca ”xub” (yaxşı,gözəl, göyçək) sözünə türkcə ”lar” cəm şəkilçisi artırmaqla yaradılmış addır

Xumar – Xumarlanma, süzgün baxış; süstlük, məst olma

Xuraman – Naz-qəmzə ilə yeriyən , nazlı-qəmzəli

Xurma -  İsti iqlimdə bitən ağac və onun şirin, dadlı meyvəsi

Xurmayı - Xurma rəngində olan, xurma rəngli

Xurşid - Günəş

Xurşidbanu -  Bax: Xurşid və Banu

Xülya - Xəyal, xəyalət, uydurma, xam xəyal

Xürrəm – Sevinc, şən, şad, fərəh; sevincli, fərəhli

Share Button

Bir cavab yazın